Zakres usług

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewa Krajniak-Żal

PRAWO RODZINNE

PRAWO KARNE

PRAWO CYWILNE

PRAWO MEDYCZNE

W tym m.in.:

 • ustanowienie kontaktów rodziców  z dziećmi/dziadków z wnukami

 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • alimenty

 • zaprzeczenie ojcostwa

 • zezwolenie na dokonanie czynności imieniem małoletniego

 • ubezwłasnowolnienie

 

 • Obrona podejrzanego/oskarżonego
 • reprezentowanie pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego

 

W tym również prawo karne wykonawcze:

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

 • odroczenie wykonania kary

 • udzielenie przerwy w karze

 

 

 

 • Prawo rzeczowe (np. zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości)

 • sprawy o zapłatę 

 • sprawy odszkodowawcze

 • prawo spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)

 • postępowanie egzekucyjne (np. powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika)

 • umowy cywilnoprawne 

W szczególności:

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych związanych z tzw. błędami medycznymi

 • dochodzenie roszczeń cywilnych z tytułu błędów medycznych (odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renta) 

 • postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta 

 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez leki

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz medycznego.

 

Oferta obejmuje w szczególności następujące usługi prawnicze:

- udzielanie porad prawnych,

- zastępstwo procesowe,

- sporządzanie pism procesowych (np. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia)

- sporządzanie innych dokumentów prawnych (np. wezwania do zapłaty, projekty umów).

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewa Krajniak-Żal

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewa Krajniak-Żal